I.
.ws → 5
.. . . . ➾ .
.
31 Thu 1 30 Fri 2 29 Sat 3
II 28 Sun
4 ws → 4
27 Mon 5 26 Tue 6 25 ➾ Wed
7
24 Thu 8 23 Fri 9 22 Sat 10
III 21 Sun
11 ws → 3
20 Mon 12 19 Tue 13 18 ➾ Wed
14
17 Thu 15 16 Fri 16 15 Sat 17
IV 14 Sun
18 ws → 2
13 Mon 19 12 Tue 20 11 ➾ Wed
21
10 Thu 22◜ 9 Fri 23 8 Sat 24
V 7 Sun
25 ws → 1
6 Mon 26 5 Tue 27 4 ➾ Wed
28
3 Thu 29 2 Fri 30 1 Sat 31